Kerngegevens

Op 1 juli 2003 is de Stichting Maaskant Wonen opgericht. Maaskant Wonen is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige woningstichtingen Elsloo en Stein. Woningstichting Maaskant Wonen noemt zich Maaskant Wonen. Hieronder volgen de kengetallen van Maaskant Wonen per 31 december 2015:

   2015  2014
 Gegevens woningbezit    
 Goedkope woningen (< € 403,06)  241  271
 Betaalbare woningen (€ 403,06-618,24)  1.308  1.299
 Dure woningen(> € 618,24)   321  260
 Totaal woningen en woongebouwen  1.870  1.830
 Overig  2  2
 Subtotaal  1.872  1.832
 Garages en parkeerplaatsen  283  283
 Totaal  2.155  2.115
        
 Gemiddelde bedrijfswaarde per woning in €   40.152  38.968
 Gemiddelde boekwaarde per woning in €  39.318  37.157
        
 Mutaties in het woningbezit      
 Aantal opgeleverd  44  19
 Aantal gekocht  -  -
 Aantal verkocht  4  14
 Waarvan verkocht met 10 % korting  3  13
 Aantal sloop  -  85
 Parkeerplaatsen uit exploitatie  -  -
       
 Kwaliteit van het woningbezit      
 Planmatig onderhoud per woning in €  708  716
 Niet planmatig onderhoud per woning in €  407  380
 Lasten leefbaarheid per woning in €  0  50
 Totaal onderhoud en leefbaarheid per woning in €  1.115  1.202
        
 Verhuur van woningen      
 Huurstijging in % per 1 juli  1,71  3,5
 Mutaties in % totaal aantal woningen  7,8  7,9
 Huurachterstand in % jaarhuur  0,50  0,75
 Huurderving in % jaarhuur  0,44  1,14
        
 Financiën      
 Solvabiliteit in %  49,1  46,9
 Liquiditeit, current ratio  0,51  0,33
 Rentabiliteit totaal vermogen in %  0,2  3,9
 Eigen vermogen per woning in €  20.897  19.960
 Interest Coverage Ratio  4,6  3,6
 Debt Service Coverage Ratio  1,6  2,2
 Loan to value in %  48,74   52,84
 Jaarresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening per woning in €  178  1.527
       
 Personeelsbezetting      
 Aantal personeelsleden incl.directieleden  17  17
 Fulltime formatieplaatsen   15,7  15,7