Governancecode

Als lid van Aedes conformeert Maaskant Wonen zich aan de Governance Code Woningcorporaties als onderdeel van de Aedescode. De code heeft betrekking op de rol, de rolvervulling en de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bij Maaskant Wonen is ingericht volgens het zogenaamde tweelagen-model, met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

Bestuur/directie

Het bestuur of de directie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, het vaststellen en het uitvoeren van beleid. De directie van Maaskant Wonen wordt gevormd door de heer K.A.G. Smitsmans (1958), werkzaam in de functie van directeur-bestuurder bij Maaskant Wonen sinds 1 oktober 2012. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en in een bestuursreglement. De directeur heeft geen nevenfuncties.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De raad staat ook de directeur-bestuurder met raad terzijde. De raad van toezicht wordt gevormd door:
• S.J.A.M. Ackermans (1971), lid; concerncontroller Koraal Groep.
• J.C.G. Bongaerts (1952), vice-voorzitter/lid op voordracht van de HBV Maaskant; zelfstandig adviseur.
• F.H.W. Schrijer (1952), lid/op voordracht van de HBV Maaskant; operations manager Alro BV Dilsen-Stokkem.
• J.P.J. Stoffens (1970), voorzitter; directeur Private Banking Zuid Limburg F. van Lanschot Bankiers Maastricht.
Een lijst van nevenfuncties is beschikbaar.

Reglement raad van commissarissen

De raad van toezicht beschikt over een 'Reglement raad van commissarissen'. In dit reglement zijn bepalingen opgenomen over de taken en de samenstelling van de raad, de spelregels voor een geval van belangentegenstelling, de vergaderprocedures, de informatievoorziening van het bestuur richting de raad, benoemingen, schorsingen, ontslagen, afwezigheid van het bestuur, overleg met derden, de verslaglegging door de raad en honoreringen.

Met uitzondering van de Treasurycommissie maakt de raad, mede gezien de omvang van de corporatie, geen gebruik van instrumenten als commissies of portefeuilleverdeling, omdat de raad die instrumenten afbreuk vindt doen aan de verantwoordelijkheid van iedere toezichthouder voor het totale functioneren van de corporatie.

Profielschets voor bestuur en raad van toezicht/Toezichtsvisie

Maaskant Wonen beschikt over een uitgebreide profielschets voor het bestuur en de raad van toezicht. Daarnaast heeft Maaskant Wonen een Visie op toezicht en bestuur opgesteld.

Rooster van aftreden

Volgens de statuten treden leden van de raad van toezicht uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door de raad op te maken rooster. Herbenoeming is slechts één keer mogelijk. Het rooster van aftreden luidt als volgt:

Rooster van aftreden

Naam

Eerste datum
van benoeming

Aftredend per

S.J.A.M. Ackermans

3 november 2010

2 november 2018

J.C.G. Bongaerts
(op voordracht huurdersorganisatie)

12 juni 2013

11 juni 2021

 

 

F.H.W. Schrijer
(op voordracht huurdersorganisatie)

18 december 2013

17 december 2017

J.P.J. Stoffens

10 april 2013

9 april 2021

 

Integriteitscode

Maaskant Wonen is een onderneming die midden in de samenleving staat. We zijn ons daarbij bewust van onze bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op het gebied van integer ondernemen worden er immers hoge eisen gesteld aan ons, als maatschappelijk ondernemer. We verrichten onze dagelijkse werkzaamheden in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en onze stakeholders vertrouwen (kunnen) hebben in Maaskant Wonen als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van Maaskant Wonen bepalen. Daarom hebben we een aantal zaken vastgelegd in een integriteitscode. In deze code willen wij een aantal belangen veiligstellen: het belang van onze klanten, het belang van onze medewerkers, het belang van Maaskant Wonen en het belang van de samenleving.

Klokkenluidersregeling

Het bestaan van een Integriteitscode neemt echter niet weg dat zich misstanden of situaties kunnen voordoen waardoor personeel of derden in gevaar (kunnen) worden gebracht. Medewerkers die vermoeden dat er misstanden bestaan, moeten dit op een eenvoudige en veilige manier moeten kunnen melden. Maaskant Wonen moet hen daarbij wel de nodige bescherming bieden zodat zij zich veilig kunnen blijven voelen. Om te regelen dat werknemers de mogelijkheid hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de woningcorporatie, hebben we in het verlengde van de Integriteitscode een Klokkenluidersregeling opgesteld.

Visitatie

Maaskant Wonen is een maatschappelijke organisatie die zich graag wil verantwoorden over haar prestaties. Daarom hebben we ons in 2013 laten visiteren door Ernst & Young. Het visitatierapport geeft een onafhankelijk en objectief oordeel over de periode 2009-2016. De conclusie: Maaskant Wonen presteert maatschappelijk ‘ruim voldoende’ en krijgt een rapportcijfer van 7,3.